پروژه بابل

کارفرما : خانم آقاجانیان

موقعیت : پروژه بابل

متراژ : 130 متر مربع