کارفرما : آقای صباحی

موقعیت : کرمان

سبک : کلاسیک

متراژ : مسکونی 5 طبقه