پروژه قنات کوثر (واحد شرقی)

کارفرما : آقای احمدی
موقعیت : پروژه قنات کوثر
متراژ : 85 متر مربع
(واحد شرقی)
سبک مدرن