کارفرما : آقای زارع

موقعیت : دماوند

سبک : مدرن

متراژ : ویلایی