پروژه بوشهر- استخر

کارفرما : آقای حمزئیان
موقعیت : بوشه