کارفرما: خانم خلعتبری

متراژ :  100 متر مربع

سبک : مدرن

موقعیت : اندیشه