پروژه طراحی فاز ۱ معماری

کارفرما آقای مهندس رئیسی

تعداد پارکینگ تامین شده ۲۴ عدد

تعداد طبقات ۳ طبقه

تعداد واحد ۲۴

زیر بنا ۱۰۰۰مترمربع