شماره همراه:09121696399 شماره تلفن:22064167 ایمیل:Hoopad.shid@gmail.com

برگزاری جلسه مشاور با کارفرما

قبل از اقدام به طراحی،زمانی مشخص خواهد شد با کارفرمای محترم و خانواده ایشان جهت آشنایی با روحیات و روشن شدن دقیق خواسته های ایشان.