پروژه قیطریه

کارفرما :  جناب آقای معنوی

موقعیت :   قیطریه

طراحی Roof Garden

سبک :  مدرن