پروژه شهرآرا

   کارفرما : آقای یادگاری

موقعیت : شهرآرا

متراژ : ۱۵۰ مترمربع

سبک :  مدرن