پروژه شریعتی

کارفرما : آقای عیسی زاده

موقعیت : شریعتی

متراژ : ۷۰  مترمربع

سبک : مدرن