پروژه شریعتی

کارفرما :  جناب آقای رمضانی

موقعیت :  شریعتی

متراژ :  ۴۰۰ مترمربع

سبک :  نیمه کلاسیک