پروژه جردن

کارفرما :  جناب آقای کاظمی

موقعیت :  جردن

متراژ :  ۱۰۰ مترمربع

سبک :  مدرن