پروژه بوشهر- واحد شرقی

کارفرما : آقای حمزئیان

موقعیت : بوشهر

متراژ : ۲۰۰ مترمربع

(واحد شرقی)
سبک : مدرن