پروژه اوشان

کارفرما :  جناب آقای شاه جوان

موقعیت : اوشان

متراژ : ۱۲۰مترمربع

سبک :  مدرن