طراحی پلان

مهندسان مشاور هوپاد آماده ارائه خدمات خود در بخش خدمات طراحی مهندسی معماری می باشد:

– طراحی نقشه خانه های مسکونی

– ۳D و حجم سازی  پلان ساختمانی
-طراحی سایت پلان و محوطه سازی
– طراحی پلان فاز یک و  دو معماری کلیه ساختمانهای اداری و مسکونی
– طراحی نمای ساختمان با استفاده از مصالح
–  کلیه امور نقشه کشی با: ۳DMAX